KP2B Kurim C - VSK Univerzita Brno


130120_kp2b_adler_pasivni.JPG
130120_kp2b_adler_pasivni.JPG
79.54 KB
130120_kp2b_kolarik_se_brani.JPG
130120_kp2b_kolarik_se_brani.JPG
83.24 KB
130120_kp2b_kolarik_uz_je_prohrany.JPG
130120_kp2b_kolarik_uz_je_prohrany.JPG
92.52 KB
130120_kp2b_krupica_bez_pesce.JPG
130120_kp2b_krupica_bez_pesce.JPG
81.35 KB
130120_kp2b_lastovicka_opet_rychle.JPG
130120_kp2b_lastovicka_opet_rychle.JPG
75.10 KB
130120_kp2b_sadlik_cernymi_nevyrovnal.JPG
130120_kp2b_sadlik_cernymi_nevyrovnal.JPG
76.04 KB
130120_kp2b_sadlik_stale_v_nevyhode.JPG
130120_kp2b_sadlik_stale_v_nevyhode.JPG
75.03 KB
130120_kp2b_smid_ma_malou_vyhodu.JPG
130120_kp2b_smid_ma_malou_vyhodu.JPG
93.84 KB
130120_kp2b_smid_se_dvema_pesci_vic.JPG
130120_kp2b_smid_se_dvema_pesci_vic.JPG
83.83 KB
130120_kp2b_smid_utopil_damu_v_rohu.JPG
130120_kp2b_smid_utopil_damu_v_rohu.JPG
81.79 KB
130120_kp2b_smid_vypusti_soupere.JPG
130120_kp2b_smid_vypusti_soupere.JPG
99.57 KB
130120_kp2b_smisek_dvojpesec.JPG
130120_kp2b_smisek_dvojpesec.JPG
83.91 KB
130120_kp2b_smisek_prohrana_pescovka.JPG
130120_kp2b_smisek_prohrana_pescovka.JPG
77.93 KB
130120_kp2b_vasek_pevna_pozice.JPG
130120_kp2b_vasek_pevna_pozice.JPG
79.55 KB

Created by IrfanView