KP2A MKS Vyskov B - Kurim B


130203_kp2a_bocek_proti_krali_v_centru.JPG
130203_kp2a_bocek_proti_krali_v_centru.JPG
73.09 KB
130203_kp2a_hyrs_pod_mirnym_tlakem.JPG
130203_kp2a_hyrs_pod_mirnym_tlakem.JPG
74.88 KB
130203_kp2a_kudla_damy_pujdou_ze_hry.JPG
130203_kp2a_kudla_damy_pujdou_ze_hry.JPG
73.97 KB
130203_kp2a_kudla_udrzi_vezovku.JPG
130203_kp2a_kudla_udrzi_vezovku.JPG
78.02 KB
130203_kp2a_kudla_vybojuje_remizu.JPG
130203_kp2a_kudla_vybojuje_remizu.JPG
73.08 KB
130203_kp2a_pesl_dopustil_uvolneni_cerneho.JPG
130203_kp2a_pesl_dopustil_uvolneni_cerneho.JPG
96.11 KB
130203_kp2a_rubes_bude_stat_spatne.JPG
130203_kp2a_rubes_bude_stat_spatne.JPG
73.15 KB
130203_kp2a_rubes_marne_hleda_protihru.JPG
130203_kp2a_rubes_marne_hleda_protihru.JPG
92.15 KB
130203_kp2a_rubes_nevypada_to_dobre.JPG
130203_kp2a_rubes_nevypada_to_dobre.JPG
75.94 KB
130203_kp2a_rubes_spatny_je_i_kral.JPG
130203_kp2a_rubes_spatny_je_i_kral.JPG
74.41 KB
130203_kp2a_smid_bude_mit_lepsi_pozici.JPG
130203_kp2a_smid_bude_mit_lepsi_pozici.JPG
95.58 KB
130203_kp2a_smid_kvalita_navic.JPG
130203_kp2a_smid_kvalita_navic.JPG
91.93 KB
130203_kp2a_smid_po_ztrate_figury.JPG
130203_kp2a_smid_po_ztrate_figury.JPG
80.85 KB
130203_kp2a_smid_prohrana_koncovka.JPG
130203_kp2a_smid_prohrana_koncovka.JPG
81.68 KB
130203_kp2a_smid_zaverecna_pescovka.JPG
130203_kp2a_smid_zaverecna_pescovka.JPG
89.19 KB
130203_kp2a_smid_zaverecna_pozice.JPG
130203_kp2a_smid_zaverecna_pozice.JPG
73.88 KB
130203_kp2a_snasel_bude_ostra_pozice.JPG
130203_kp2a_snasel_bude_ostra_pozice.JPG
72.49 KB
130203_kp2a_snasel_kvalita_vic_utok_pokracuje.JPG
130203_kp2a_snasel_kvalita_vic_utok_pokracuje.JPG
90.74 KB
130203_kp2a_vitula_prevaha_ze_zahajeni.JPG
130203_kp2a_vitula_prevaha_ze_zahajeni.JPG
81.66 KB
130203_kp2a_vitula_zmati_cerneho.JPG
130203_kp2a_vitula_zmati_cerneho.JPG
76.39 KB

Created by IrfanView