KP2B Kurim C - Tetcice B


150125_kp2b_cihal_armady_udrzuji_odstup.JPG
150125_kp2b_cihal_armady_udrzuji_odstup.JPG
91.86 KB
150125_kp2b_lastovicka_hraje_ruzne_rosady.JPG
150125_kp2b_lastovicka_hraje_ruzne_rosady.JPG
78.58 KB
150125_kp2b_lastovicka_kral_cerneho_v_problemech.JPG
150125_kp2b_lastovicka_kral_cerneho_v_problemech.JPG
81.45 KB
150125_kp2b_lastovicka_volnas_v_koncovce.JPG
150125_kp2b_lastovicka_volnas_v_koncovce.JPG
80.85 KB
150125_kp2b_pesl_oba_strelci_visi.JPG
150125_kp2b_pesl_oba_strelci_visi.JPG
95.61 KB
150125_kp2b_pesl_odevzdal_sloupec.JPG
150125_kp2b_pesl_odevzdal_sloupec.JPG
100.62 KB
150125_kp2b_richterova_c6_bude_slabe.JPG
150125_kp2b_richterova_c6_bude_slabe.JPG
94.89 KB
150125_kp2b_richterova_lepsi_strelec.JPG
150125_kp2b_richterova_lepsi_strelec.JPG
94.15 KB
150125_kp2b_richterova_material_se_redukuje.JPG
150125_kp2b_richterova_material_se_redukuje.JPG
84.34 KB
150125_kp2b_richterova_pescovka_je_remis.JPG
150125_kp2b_richterova_pescovka_je_remis.JPG
93.83 KB
150125_kp2b_rubes_cerny_ma_mene_prostoru.JPG
150125_kp2b_rubes_cerny_ma_mene_prostoru.JPG
80.87 KB
150125_kp2b_rubes_horsi_koncovka.JPG
150125_kp2b_rubes_horsi_koncovka.JPG
86.86 KB
150125_kp2b_rubes_obraci_vezovku.JPG
150125_kp2b_rubes_obraci_vezovku.JPG
87.39 KB
150125_kp2b_rubes_slaby_bily_kral.JPG
150125_kp2b_rubes_slaby_bily_kral.JPG
80.90 KB
150125_kp2b_rubes_vyhraje.JPG
150125_kp2b_rubes_vyhraje.JPG
77.63 KB
150125_kp2b_smid_bily_ma_za_pesce_kompenzaci.JPG
150125_kp2b_smid_bily_ma_za_pesce_kompenzaci.JPG
86.17 KB
150125_kp2b_smid_cerny_se_vymotava.JPG
150125_kp2b_smid_cerny_se_vymotava.JPG
100.34 KB
150125_kp2b_smid_kombinace_ziskava_kvalitu.JPG
150125_kp2b_smid_kombinace_ziskava_kvalitu.JPG
87.11 KB
150125_kp2b_smid_padne_d4.JPG
150125_kp2b_smid_padne_d4.JPG
89.49 KB
150125_kp2b_smid_pozice_se_opakuje.JPG
150125_kp2b_smid_pozice_se_opakuje.JPG
85.46 KB
150125_kp2b_smid_vysbiral_pesce.JPG
150125_kp2b_smid_vysbiral_pesce.JPG
85.72 KB
150125_kp2b_snasel_bez_dam_je_gambit_sporny.JPG
150125_kp2b_snasel_bez_dam_je_gambit_sporny.JPG
83.04 KB
150125_kp2b_snasel_pesec_zpet_s_vyhodou.JPG
150125_kp2b_snasel_pesec_zpet_s_vyhodou.JPG
90.30 KB
150125_kp2b_snasel_remizova_vezovka.JPG
150125_kp2b_snasel_remizova_vezovka.JPG
92.83 KB
150125_kp2b_vasek_divna_pescova_struktura_bileho.JPG
150125_kp2b_vasek_divna_pescova_struktura_bileho.JPG
75.50 KB

Created by IrfanView