KP2B Lokomotiva Brno D - Kurim B


180225_kp2b_hrdina_gambit_cerneho.jpg
180225_kp2b_hrdina_gambit_cerneho.jpg
215.67 KB
180225_kp2b_hrdina_padlo_h2.jpg
180225_kp2b_hrdina_padlo_h2.jpg
221.00 KB
180225_kp2b_hrdina_potrebuje_vyhrat.jpg
180225_kp2b_hrdina_potrebuje_vyhrat.jpg
191.11 KB
180225_kp2b_hrdina_uder_d5.jpg
180225_kp2b_hrdina_uder_d5.jpg
194.50 KB
180225_kp2b_keprt_Jf3_vynuti_Sxf2.jpg
180225_kp2b_keprt_Jf3_vynuti_Sxf2.jpg
212.89 KB
180225_kp2b_keprt_kral_blokuje_ostatni_figury.jpg
180225_kp2b_keprt_kral_blokuje_ostatni_figury.jpg
227.59 KB
180225_kp2b_keprt_prohrana_koncovka.jpg
180225_kp2b_keprt_prohrana_koncovka.jpg
218.19 KB
180225_kp2b_kolarik_bily_chysta_velkou_rosadu.jpg
180225_kp2b_kolarik_bily_chysta_velkou_rosadu.jpg
212.56 KB
180225_kp2b_kolarik_rosadu_nepotrebuje.jpg
180225_kp2b_kolarik_rosadu_nepotrebuje.jpg
220.91 KB
180225_kp2b_kriz_birdova_vystavba_bileho.jpg
180225_kp2b_kriz_birdova_vystavba_bileho.jpg
207.32 KB
180225_kp2b_kriz_docasne_bez_pesce.jpg
180225_kp2b_kriz_docasne_bez_pesce.jpg
212.11 KB
180225_kp2b_kudla_hraje_s_izolatorem.jpg
180225_kp2b_kudla_hraje_s_izolatorem.jpg
207.08 KB
180225_kp2b_kudla_nabidka_remizy_od_cerneho.jpg
180225_kp2b_kudla_nabidka_remizy_od_cerneho.jpg
202.03 KB
180225_kp2b_lastovicka_obvykly_utok.jpg
180225_kp2b_lastovicka_obvykly_utok.jpg
204.00 KB
180225_kp2b_lastovicka_volnas_navic.jpg
180225_kp2b_lastovicka_volnas_navic.jpg
230.47 KB
180225_kp2b_pesl_nema_kompenzaci.jpg
180225_kp2b_pesl_nema_kompenzaci.jpg
212.77 KB
180225_kp2b_rubes_drzi_teorii.jpg
180225_kp2b_rubes_drzi_teorii.jpg
197.03 KB
180225_kp2b_rubes_remiza_se_blizi.jpg
180225_kp2b_rubes_remiza_se_blizi.jpg
209.37 KB

Created by IrfanView