KP2B Kurim C - Jundrov D


230122_kp2b_c_cihal_damske_kridlo_tlak_cerneho.jpg
230122_kp2b_c_cihal_damske_kridlo_tlak_cerneho.jpg
193.58 KB
230122_kp2b_c_kosata_obet_kvality_nebyla_pripravena.jpg
230122_kp2b_c_kosata_obet_kvality_nebyla_pripravena.jpg
216.56 KB
230122_kp2b_c_kosata_ztratil_prilis_materialu.jpg
230122_kp2b_c_kosata_ztratil_prilis_materialu.jpg
176.21 KB
230122_kp2b_c_kudla_centrum_pro_bileho.jpg
230122_kp2b_c_kudla_centrum_pro_bileho.jpg
189.92 KB
230122_kp2b_c_kudla_ma_dve_damy.jpg
230122_kp2b_c_kudla_ma_dve_damy.jpg
217.13 KB
230122_kp2b_c_mjm_g4_vezme_s_hrozbou_Sd4.jpg
230122_kp2b_c_mjm_g4_vezme_s_hrozbou_Sd4.jpg
196.52 KB
230122_kp2b_c_mjm_ma_figuru_vic.jpg
230122_kp2b_c_mjm_ma_figuru_vic.jpg
196.60 KB
230122_kp2b_c_mjs_bila_vez_je_aktivni.jpg
230122_kp2b_c_mjs_bila_vez_je_aktivni.jpg
207.92 KB
230122_kp2b_c_mjs_dobyva_pesce_zpet.jpg
230122_kp2b_c_mjs_dobyva_pesce_zpet.jpg
201.01 KB
230122_kp2b_c_mjs_vezovka_je_prohrana.jpg
230122_kp2b_c_mjs_vezovka_je_prohrana.jpg
195.86 KB
230122_kp2b_c_pavlik_utlaci_cerneho.jpg
230122_kp2b_c_pavlik_utlaci_cerneho.jpg
187.97 KB
230122_kp2b_c_pesl_f7_cerny_ubrani.jpg
230122_kp2b_c_pesl_f7_cerny_ubrani.jpg
185.52 KB
230122_kp2b_c_pesl_jezdec_je_chyceny.jpg
230122_kp2b_c_pesl_jezdec_je_chyceny.jpg
189.64 KB
230122_kp2b_c_pesl_slabiny_e4_proti_d6.jpg
230122_kp2b_c_pesl_slabiny_e4_proti_d6.jpg
208.99 KB
230122_kp2b_c_pesl_vez_se_vrati_na_d2.jpg
230122_kp2b_c_pesl_vez_se_vrati_na_d2.jpg
202.41 KB
230122_kp2b_c_rubes_lepsi_pescova_struktura.jpg
230122_kp2b_c_rubes_lepsi_pescova_struktura.jpg
196.92 KB

Created by IrfanView